Sevakarya’s in Sri Math

Nirantar Annaprasadam (Dasoha) (Once in a Year) Rs. 5,005-00
 
Nirantar Abhishek / Pooja of Sri Siddharoodha Swamiji (Once in a year) Rs. 2,001-00
 
Nirantar Abhishek/ Pooja of Sri Gurunatharudha Swamiji (Once in a year) Rs. 2,001-00
 
Guardian Lifetime Membership Rs. 1,001-00
 
Patran’s Life time Member ship Rs. 501-00
 
Life time Membership Rs. 101-00
 
Sri Siddharudha Tatvamruta Monthly Magzine  
 
Lifetime Subscription Rs. 750-00
 
Yearly Subscription Rs. 70-00
 
Sri Siddharudha Charitamruta Kannada Grantha Rs. 100-00
 
Sri Siddharudha Charitamruta English Grantha Rs. 50-00
 
Jyan Pratipadhan Sthal Grantha Rs. 70-00
 
Panchamrut Abhishek Rs. 200-00
 
Rudrabhishek Rs. 300-00
 
Vehicle’s Pooja Rs. 30-00
 
Javala program Rs. 101-00
 
Anna Prashana(Anna Mahoortha) Rs. 50-00
 
Akshara Mahoortha Rs. 50-00
 
Shri Swamiji's Aashirwad Kaai. Prasad Kit Rs. 50-00
 
Jyan Dasoha Fund  
 
Development work Fund  
 
Musical Fund